Cenník služieb - JUDr.Renáta Endrödyová -

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Cenník služieb

Naše služby

Cenník služieb

Odmena advokátov za poskytovanie právnych služieb  je upravená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Zb.z., podľa ktorej si klient s advokátom môže dohodnúť niekoľko spôsobov určenia a výšky odmeny, náhrady za stratu času a náhrady hotových výdavkov advokáta za poskytnuté právne služby.

Vzhľadom k tomu, že vyššie citovaná vyhláška umožňuje advokátovi dohodnúť si s klientom najvhodnejší spôsob určenia odmeny advokáta za poskytnuté služby, k dojednaniu odmeny za zastupovanie klienta v našej advokátskej kancelárii pristupujeme vždy individuálne, po zohľadnení druhu, rozsahu a náročnosti požadovanej služby ale aj schopností a možností klienta. Ak sa chcete predbežne informatívne dozvedieť čo by stálo zastupovanie Vašej osoby v súdnom konaní alebo poskytnutie iných právnych služieb, kontaktuje nás prostredníctvom našej online poradne, e-mailom na adrese
renata@endrodyova.sk, telefonicky na tel č. 047/4512607 alebo 0905316380, alebo osobne v našej advokátskej kancelárii.

Pre Vašu bližšiu predstavu o jednotlivých možnostiach určenia druhu a výšky odmeny advokáta za poskytnutie právnych služieb treba vedieť, že klient si s advokátom môže dohodnúť jeden z nasledujúcich druhov odmeny:
► podielovú
► hodinovú
► paušálnu
► tarifnú

     Podielová odmena
Tento druh odmeny je možné dohodnúť najmä pri zastupovaní klienta v konaní, v ktorom sa klient domáha vydania alebo zaplatenia určitej majetkovej hodnoty a to ako podiel na hodnote veci, ktorá je predmetom tohto konania.

     Hodinová odmena
Hodinová odmena sa určuje podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci a výška odmeny advokáta za každú začatú hodinu poskytovania právnej pomoci závisí predovšetkým od dohody advokáta s klientom a určuje sa v závislosti od druhu, náročnosti a rozsahu požadovanej právnej služby.

     Paušálna odmena
Tento druh odmeny je vhodné dohodnúť najmä v prípadoch keď advokát poskytuje klientovi rôzne právne služby v určitom časovom období na dobu neurčitú (napr. zastupovanie podnikov vo všetkých právnych veciach) alebo za úplné vybavenie konkrétnej veci.

    Tarifná odmena
V prípade ak nedôjde medzi advokátom a klientom k dohode o žiadnom z vyššie uvedených druhov odmien má advokát nárok na tarifnú odmenu určenú vyššie uvedenou vyhláškou, ktorá sa stanovuje od hodnoty alebo druhu veci a počtu úkonov právnej pomoci.

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej pomoci je:


hodnota veci

výška odmeny za jeden úkon právnej pomoci

do 165,97 €

16,60 €

nad 165,97 € do 663,88 €

16,60 € + 1,66 € za každých aj začatých 33,19 € prevyšujúcich sumu 165,97 €

nad 663,88 € do 6 638,78 €

41,49 € + 9,96 €  za každých aj začatých 331,94 € prevyšujúcich sumu 663,88 €

nad 6 638,78 € do 33 193,92 €

220,74 € + 16,60 € za každých aj začatých 1 659,70 € prevyšujúcich sumu 6 638,78 €

nad 33 193,92 €

486,29 € + 6,64 € za každých aj začatých 3 319,39 € prevyšujúcich sumu 33 193, 92 €

Úkonom právnej pomoci sa rozumie napríklad spísanie žaloby, zastupovanie na súde, porada s klientom, rokovanie s protistranou a pod.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky